Vylúčenie zodpovednosti

Informácie na tejto webovej stránke slúžia iba na všeobecné informačné účely. Informácie sú poskytované spoločnosťou Oystershell, a napriek tomu, že sa usilujeme o to, aby informácie boli aktuálne a správne, neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné záruky, ak ide o úplnosť, presnosť, spoľahlivosť, vhodnosť a dostupnosť informácií s ohľadom na webové stránky a informácie, produkty, služby a súvisiaci grafický obsah obsiahnuté na tejto webovej stránke na akékoľvek účely. Akékoľvek spoliehanie sa na tieto informácie je preto výhradne na vlastné nebezpečenstvo.

V žiadnom prípade nebude spoločnosť Oystershell zodpovedná za žiadnu stratu ani škodu vrátane, bez obmedzení, nepriamych alebo následných strát a škôd, ani akúkoľvek stratu alebo škodu vzniknutú na základe straty dát alebo ziskov z dôvodu používania alebo v súvislosti s používaním tejto webovej stránky.

Všetko úsilie venujeme tomu, aby webová stránka fungovala správne a plynule. Spoločnosť Oystershell však nenesie zodpovednosť za to, že webová stránka je dočasne nedostupná z dôvodu technických problémov, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie poskytnuté na webovej stránke sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých krajín a nie všetky produkty a služby môžu byť dostupné v každej krajine. Odkaz na produkt alebo službu neznamená, že tento produkt alebo služba je v danej krajine k dispozícii alebo bude k dispozícii. Produkty a služby uvedené na tejto webovej stránke môžu byť v závislosti od krajiny predmetom rôznych regulačných požiadaviek. Nič na tejto webovej stránke by nemalo byť považované za propagáciu alebo reklamu na produkt alebo službu, ktorá nie je v danej krajine povolená.